Teacups: Beauty in the Palm March 30-April 7, 2019

 • Daisuke Iguchi
 • Kouichi Uchida
 • Machiko Ogawa
 • Ryotaro Kato
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Handeishi Kawakita
 • Rosanjin Kitaoji
 • Taizo Kuroda
 • Ryoji Koie
 • Kohei Nakamura
 • Akio Niisato
 • Tomonari Hashimoto
 • Kichizaemon Raku

Exhibition Outline