Teacups: Beauty in the Palm Photo List

 • Exhibition view • Exhibition view • Daisuke Iguchi • Kouichi Uchida • Machiko Ogawa • Ryotaro Kato • Ryuichi Kakurezaki • Handeishi Kawakita • Rosanjin Kitaoji • Taizo Kuroda • Ryoji Koie • Kohei Nakamura • Akio Niisato • Tomonari Hashimoto • Kichizaemon Raku